TIPY NA VÝLET


Nechte se inspirovat přírodou plnou řek a rybníků nebo historickými památkami okolních měst a obcí. 


 

imageT�ebo�

8km, Naplánovat výlet na TIXIK.cz

T�ebo� je historick� m�sto na jihu �eska . Le�� v Jiho�esk�m kraji. M�sto T�ebo� je zn�m� p�edev��m d�ky l�zn�m, okoln�m rybn�k�m a p�ekr�sn� krajin�. S�dl� tu tak� jeden z nejstar��ch pivovar� na sv�t�. V sou�asn� dob� �ije ve m�st� p�ibli�n� 9000 obyvat..

imageSchwarzenbersk� hrobka

8km, Naplánovat výlet na TIXIK.cz

Schwarzenbersk� hrobka se nach�z� v obci Doman�n, nedaleko T�ebon� v �esk� republice. Jedn� se o hrobku rodu Schwarzenberk�. Hrobku nechala postavit Eleonora Schwarzenberkov�. Schwarzenbersk� hrobka byla..

imageSta�kovsk� rybn�k

10km, Naplánovat výlet na TIXIK.cz

Sta�kovsk� rybn�k se nach�z� bl�zko Chlumu u T�ebon� v Ji�n�ch �ech�ch. Hr�z rybn�ku stoj� p��mo v obci Sta�kov. Sta�kovsk� rybn�k se rozprost�r� p�i hranici s Rakousekm v CHKO T�ebo�sko. Rozloha rybn�ka �in� 273 ha. Je sedm�m nejv�t��m rybn�kem v �esk� Re..

imageRybn�k Hejtman

10km, Naplánovat výlet na TIXIK.cz

Rybn�k Hejtman je p��rodn� vodn� plocha. Nach�z� v Ji�n�ch �ech�ch v obci Chlum u T�ebon�. Rybn�k Hejtman m� rozlohu 85 ha. Je hojn� vyu��v�n k rekreaci a tak� rybolovu. Je mo�n� zde chytit p�edev��m kapra, �ho�e, l�na sumce..

 

 

 

Hrad HeidenreichsteinHrad Heidenreichstein

27km, Napl�novat v�let

Hrad Heidenreichstein je vodn� hrad v Rakousku . Nach�z� se ve spolkov� zemi Nieder�sterreich, 17 km severov�chodn� od m�sta Gm�nd , v m�ste�ku Heidenreichstein . St��d�n� hradn�ch p�n�Hrad Heidenreichstein se za�al ..

SlavoniceSlavonice

36km, Napl�novat v�let

Slavonice jsou malebn� m�ste�ko na ji�n�m okraji �eskomoravsk� vrchoviny , v �esk� republice . Le�� asi 50 km na jih od Jihlavy . Slavonice se nach�zej� bl�zko hranice s Rakouskem v oblasti, kter� se ��k� �e..

Rozhledna BlockheideRozhledna Blockheide

30km, Napl�novat v�let

Rozhledna Blockheide je vyhl�dkov� v�� v Rakousku . Nach�z� se ve spolkov� zemi Nieder�sterreich, nedaleko m�sta Gm�nd , v p��rodn�m parku Blockheide, v bl�zkosti hranic s �eskou republikou . O rozhledn�Rozhl..

MontserratMontserrat

39km, Napl�novat v�let

Montserrat je vrchol (548 m) a poutn� m�sto s kostelem Panny Marie. Nach�z� se u Cizkrajova, p�ibli�n� 5 km severov�chodn� od m�sta Slavonice , na jihu �esk� republiky . Montserrat le�� v n�dhern� p��rod�, v turist..

HradceHradce

38km, Napl�novat v�let

Obec Hradce le�� 13 kilometr� jihoz�padn� od krajsk�ho m�sta �esk� Bud�jovice , v �esk� republice . Sou�asnost obceHradce se nach�z� na okraji mikroregionu a chr�n�n� krajinn� oblasti Blansk� les. Jihoz�padn� od vesnice..

 

Hrad HeidenreichsteinHrad Heidenreichstein

Hrad Heidenreichstein je vodn� hrad v Rakousku . Nach�z� se ve spolkov� zemi Nieder�sterreich, 17 km severov�chodn� od m�sta Gm�nd , v m�ste�ku Heidenreich..

(27km), Napl�novat v�let

SlavoniceSlavonice

Slavonice jsou malebn� m�ste�ko na okraji �eskomoravsk� vrchoviny a �esk� Kanady. Le�� bl�zko hranice s Rakousekm. Spad�j� pod Jiho�esk� kraj a od krajsk..

(36km), Napl�novat v�let

Rozhledna BlockheideRozhledna Blockheide

Rozhledna Blockheide je vyhl�dkov� v�� v Rakousku . Nach�z� se ve spolkov� zemi Nieder�sterreich, nedaleko m�sta Gm�nd , v p��rodn�m parku Blockheide, v b..

(30km), Napl�novat v�let

Albrechtice nad VltavouAlbrechtice nad Vltavou

Obec Albrechtice nad Vltavou se nach�z� v T�borsk� pahorkatin� le��c� asi 9 km severoz�padn� od T�na nad Vltavou v okrese P�sek, v ji�n� ��sti �ech. Obec..

(47km), Napl�novat v�let

Hrad KotnovHrad Kotnov

Hrad Kotnov je N�rodn� kulturn� pam�tka v �esk� republice . Nach�z� se v Jiho�esk�m kraji, ve m�st� T�bor . Hrad Kotnov je vlastn� z��cenina gotick�ho hradu, p..

(45km), Napl�novat v�let

Hrad HeidenreichsteinHrad Heidenreichstein

Hrad Heidenreichstein je vodn� hrad v Rakousku . Nach�z� se ve spolkov� zemi Nieder�sterreich, 17 km severov�chodn� od m�sta Gm�nd , v m�ste�ku Heidenreich..

(27km), Napl�novat v�let

SlavoniceSlavonice

Slavonice jsou malebn� m�ste�ko na okraji �eskomoravsk� vrchoviny a �esk� Kanady. Le�� bl�zko hranice s Rakousekm. Spad�j� pod Jiho�esk� kraj a od krajsk..

(36km), Napl�novat v�let

Rozhledna BlockheideRozhledna Blockheide

Rozhledna Blockheide je vyhl�dkov� v� v Rakousku . Nach�z� se ve spolkov� zemi Nieder�sterreich, nedaleko m�sta Gm�nd , v p��rodn�m parku Blockheide, v b..

(30km), Napl�novat v�let